Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují zprostředkování nákupu mezi Kupujícím a Dodavatelem zboží a vymezují a upřesňují práva a povinnosti Zprostředkovatele (Provozovatel) a Kupujícího v internetové nákupní galerii iTrendo.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 

Kupující, který je spotřebitelem, nebo jen spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené v rámci všeobecných podmínek užití občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.).

 

Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel, který nakupuje výrobky pro potřeby svého podnikání. Tento Kupující se řídí všeobecnými podmínkami užití v rozsahu, které se ho týkají, a občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.).

 

  1. Všeobecná ustanovení, Smlouva o zprostředkování

1.1 V případě nákupu zboží uzavírá kupující s provozovatelem nákupní galerie iTrendo.cz, smlouvu zprostředkovatelskou.

1.2 Provozovatelem internetové nákupní galerie ITrendo.cz a poskytovatelem služby zprostředkování nákupu je David Nossek, IČO: 05197171, se sídlem Svahová 31, 623 00, Brno, zapsán v živnostenském rejstříku města Brna (dále i jen „poskytovatel“).

1.3 Poskytovatel zprostředkovává Kupujícím nákup zboží od Dodavatelů a zastupuje je v placení kupní ceny (dále i jen „služba“).

1.4 Poskytovatel uzavírá s Kupujícím formou odeslání a zaplacení závazné objednávky zprostředkovatelskou smlouvu (dále jen „smlouva“). Po uzavření smlouvy poskytovatel zprostředkuje Kupujícímu nákup zboží od Dodavatele jménem Uživatele a na jeho účet.

1.5 Služba je poskytována za odměnu, která je již zaúčtována v konečné ceně.

 

     2.  Výběr zboží k objednání, objednávka, uzavření smlouvy

2.1 Zboží je dle kategorie obrazově prezentováno ve virtuální nabídce umístěné na webových stránkách internetové nákupní galerie iTrendo.cz. U každého zboží je uveden jeho název, popis, cena a popřípadě další doplňující informace.

2.2 Výběr zboží k objednání zákazník provádí jeho vložením do nákupního košíku. Odesláním objednávky uzavírá Kupující smlouvu s Poskytovatelem o závazném objednání zboží od Dodavatele.

2.3. Po úspěšném vytvoření objednávky zákazník prostřednictvím elektronické pošty obdrží potvrzení o přijetí objednávky s označením předmětu smlouvy, cenou a platební pokyny pro uhrazení, platí-li převodem nebo vložením na účet Poskytovatele. Okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky je smlouva uzavřena.

2.4 Odesláním objednávky zákazník zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami užití, a že s nimi souhlasí.

2.5 Účinnost smlouvy je vázána na splnění odkládací podmínky. Odkládací podmínka je úhrada ceny v celkové výši Kupujícím.

2.6 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je poskytovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

 

     3. Cena, způsob platby

3.1. Cenou se pro účely těchto všeobecných podmínek užití rozumí částka, uvedená u každého zboží v nákupní galerii, která představuje součet kupní ceny u Dodavatele a odměny zprostředkovatele, ve které jsou zahrnuty i náklady na dopravu.

3.2. Provozovatel Kupujícímu negarantuje, že je cena konečná. V průběhu doručení zboží může dojít k celnímu projednání zboží. Možnost celního projednání může postihnout pouze objednávky v celkové hodnotě vyšší než 550,- Kč (ekv. €22).

3.3. Bližší informace a pokyny k celnímu řízení a uplatnění nároku na kompenzaci je uvedeno v sekci Celní řízení. Zahraniční Dodavatelé nejsou plátci DPH, nelze tedy na od nich zakoupené zboží uplatnit odpočet DPH.

3.4. Cena se hradí bezhotovostním převodem z účtu nebo vkladem na účet Provozovatele předem nebo jinou nabízenou online platební metodou. Cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky na účet Provozovatele. Úhradou ceny se objednávka stává závaznou. Za zboží není možné platit dobírkou z důvodu expedice zboží od Dodavatelů sídlících převážně v zahraničí, tj. Číně, Hong Kongu a Singapuru.

 

     4. Dodání zboží

4.1. Zboží dodává Dodavatel. Doba dodání se pohybuje zpravidla od 10-25 pracovních dní. Dodací lhůta se může prodloužit vlivem dodavatele a obdobím v roce (státní svátky, Vánoce, atd.) Uváděné dny dodání jsou počítány vždy ode dne odeslání zboží Dodavatelem, tudíž se musí vzít v úvahu doba na zpracování objednávky.

4.2. Zboží je objednáváno u více Dodavatelů. Každý dodavatel zasílá zboží kupujícímu přímo. Objednatel bere na vědomí, že objednané zboží může být Kupujícímu doručeno ve více zásilkách.

4.3. Pokud zboží není doručeno do 60 dní ode dne odeslání zboží Dodavatelem, může Kupující požádat Provozovatele o vrácení peněz nebo o opětovné objednání zboží od Dodavatele. 

4.4. Pokud zboží Kupující obdrží po vrácení peněz, je povinen ve lhůtě třiceti dnů vydat Provozovateli zboží nebo zaslat Provozovateli vrácené peníze zpět.

 

     5. Další ustanovení

5.1 Nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku lze uplatňovat u Dodavatele, nikoliv Poskytovatele. Poskytovatel se však zavazuje řešit škodu u Dodavatele jménem Kupujícího dle ustanovení uvedených v dokumentu „Reklamační řád (ZDE)“ a v odstavci číslo 6. (Reklamace) tohoto dokumentu.

5.2 České návody nejsou standardně dodávány s výrobky, neboť Dodavatelé sídlí v Asii. Poskytovatel se však snaží Kupujícím vyjít maximálně vstříc a ke složitým výrobkům zašle na požádání český návod v elektronické podobě, má-li ho k dispozici. Pokud návod k dispozici není, Poskytovatel se zavazuje poskytnout Kupujícímu takové rady prostřednictvím zákaznického servisu, aby mohl výrobek bez problémů používat.

5.3 Poskytovatel se zavazuje řešit případné ztráty či poškození zásilek se zbožím směrem od Dodavetele ke Kupujícímu a to ve prospěch kupujícího tak, aby mu nevznikla žádná škoda plynoucí z této události.

5.4 Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou nesprávnou manipulací se zbožím.

5.5. Odměna Provozovatele je zahrnuta v kupní ceně zboží uvedeném v nákupní galerii Provozovatele.

5.6. Poskytovatel služby nenese odpovědnost za nesoulad dodávaného zboží s českými či evropskými normami a standardy

 

     6. Reklamace

6.1 Poskytovatel se zavazuje řešit reklamace výrobků zakoupených Kupujícím od Dodavatele v zákonné lhůtě 30 dnů. Poskytovatel se dále zavazuje, že přijme reklamaci výrobku na své provozovně v ČR, aby nemusel Kupující vynakládat vyšší než obvyklé finanční prostředky zasíláním reklamovaného výrobku Dodavateli do zahraničí. Poskytovatel poté doručí zboží k reklamaci Dodavateli na své náklady. Zákonná lhůta se počítá od data doručení výrobku na reklamaci na provozovnu Poskytovatele. Do zákonné lhůty se nezapočítává doba přepravy opraveného/nového výrobku od Dodavatele Kupujícímu.

6.2 Kupující musí postupovat v souladu s reklamačním řádem, jinak hrozí zdržení nebo dokonce vrácení reklamace zpět.

6.3. Reklamace dodaného zboží (nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou zboží řeší Kupující samostatně přímo s Dodavatelem zboží.

 

     7. Zánik a změna smlouvy

7.1  Výpověď smlouvy ze strany Kupujícího před dodáním zboží se nikterak nedotýká činnosti poskytovatele uskutečněné na základě zprostředkovatelské smlouvy do doby, než se Poskytovatel o výpovědi dozvěděl. Tzn. smlouvu nelze vypovědět např. v případě, kdy bude zboží již odesláno od dodavatele. Upozorňujeme, že údaje o odeslání zboží jsou měněny v našem systému vždy s určitým zpožděním.

7.2 Zjistí-li Poskytovatel dodatečně, že Kupujícím objednané zboží nemá Dodavatel na skladě, nabídne Kupujícímu zboží alternativní (bude-li takové k dispozici) a nebude-li Kupujícím odsouhlaseno, vrátí celkovou částku na účet Kupujícího a objednávku zruší.

 

     8. Odstoupení od smlouvy a vrácení peněz

8.1 Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 obč. Zákoníku, je ze zákona oprávněn odstoupit od smlouvy s Poskytovatelem a Dodavatelem bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od garantované doby dodání. Pokyny pro vrácení zboží naleznete v dokumentu „Refundace & Vrácení Zboží (ZDE)“. V případě nedodržení pokynů může dojít ke zpomalení celého procesu vrácení zboží. Přijetí vráceného zboží zajišťuje Poskytovatel na provozovně na území ČR, dopravu k Dodavateli zajišťuje poskytovatel na své náklady. Bude-li u vráceného zboží poškozen obalový materiál či jiná součást, může Poskytovatel naúčtovat Kupujícímu náklady vzniklé s uvedením zboží do původního stavu.

 

8.2 Poskytovatel i Dodavatel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit z důvodu chybně uvedených údajů u inzerovaných produktů (např. skladové dostupnosti, ceny, aj.) a v případě neřešitelných problémů s vyřízením objednávky.

 

     9. Ochrana osobních údajů

9.1 Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou služby je zákazník srozuměn s tím, že jeho osobní údaje poskytnuté Poskytovateli, budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím stranám vyjma Dodavatele, přepravní služby a platební brány.

9.2 Uživatel je sdělením svých údajů při používání nákupní galerie (nákup, účast v soutěži, přihlášení k odběru novinek, přispěním v diskusi, použitím zákaznického servisu, vyplněním emailové adresy v košíku i při neodeslání objednávky, přihlášením k odběru notifikací v prohlížeči aj.) srozuměn se zasíláním informací souvisejících se službami nákupní galerie iTrendo.cz a Dodavatelů na elektronickou adresu Uživatele uvedenou při registraci či v objednávce a dále je srozuměn se zasíláním obchodních sdělení na tuto adresu z důvodu oprávněného zájmu*.

9.3 Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu plnění smlouvy a dalších maximálně 10 let, pokud to vyžaduje plnění daňových povinností*.

9.4 *Více informací v sekci Ochrana osobních údajů

  1. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi Kupujícím a Poskytovatelem/Dodavatelem mohou být řešeny před obecnými soudy nebo mimosoudním řešením spotřebitelských sporů (ADR) prostřednictvím České obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, více informací najdete na www.coi.cz.

Přihlaste se k odběru a získejte slevové kupóny na nákup!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Zákaznický servis
Kontakt
Zákaznická podpora iTrendo.cz
Zákaznická podpora iTrendo.cz
(Po-Pá, 08-18 hod.)
© 2019 | iTrendo.cz | Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.